brama i kokinkina klub hrvatske

                      P R V A   H R V A T S K A   SPECIJALKA

                             B R A M A     I     K O K I N K I N A

-Bjelovar 2008-

 

Na  I specijalci brama i konkina izlagalo je 14. izlagača te ukupno izložilo je 91. eksponat.


Majstor uzgoja Brama i kokinkina kluba” je Miljenko Validžić iz Sl. Broda sa bramama u boji srebreno trakasta sa visokih 379 bodova.

Prvaci brama i kokinkina kluba :
-brame: 

Brama bijela crno kolumbijska - 96 bodova- Ivan Tunuković
Brama srebreno trakasta - 96 bodova - Miljenko Validžić
Brama jarebičasto trakasta - 94 boda - Ivan Leber

Brama crna - 96 bodova– Miroslav Radović
Brama plava - 94  boda - Miroslav Radović 

-kokinkine:
Kokinkina crna - 96 bodova - Miljenko Validžić

Klupska nagrada:

- brama
Brama bijela crno kolumbijska - 96 bodova - Ante Obrovac

 - kokinkina

Kokinkina jarebičasta - 94  boda - Andrej Mrkša

 

Medalje za sudjelovanje dobili su:

Bakarić I.; Vujčić D.; Radović T.L.; Jurić T.; Jurić I; Radovič A.B.; Mrkša T.; Miljanović S.

Izradio:Krešimir Bošković

Mob.: 091/88-50-140

E-mail:boskovic.kresimir@gmail.com